Uri, J&K | Cease Fire Violation by Pakin Krushna Ghati | Ganesh Thakur live chat

#VIOLATION #KRUSHNA #GANESH #THAKUR