Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết m...

#TổNG #TịCH #NướC #NGUYễN #TRọNG #TổNG #THốNG #DONALD #CHứNG #KIếN