TIN MỚI 28-2-2019 | Gọng kìm siết chặt Maduro, sô phân độc tài Venezuela đã được đinh đoat

#GọNG #SIếT #CHặT #MADURO #độC #VENEZUELA #đượC