Chủ tịch Kim: "Một phút thôi cũng là vàng ngọc"

#TịCH #NGọC